Αποστολή

Αποστολή μας είναι να κινητροδοτήσουμε τους νέους ανθρώπους, ηλικίας 18-40 ετών να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στον μέγιστο βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό όφελος, ώστε να δημιουργήσουμε θετικές αλλαγές στην κοινωνία, στην χώρα μας, στην ανθρωπότητα.

JCI “Eνεργός Πολίτης”